Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Maliye Bölümü Lisansüstü Programları Hakkında

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı Eğitim Amaçları

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı, Maliye alanında teorik ve uygulamalı olarak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip donanımlı bireyler yetiştirmek, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu kapsamda Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı eğitim amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Katılımcı bir akademik ortam sağlamak.
 • Üniversite ve enstitümüzün misyon ve vizyonunun hayata geçmesine katkıda bulunmak.
 • Toplumsal sorumluluk ve meslek etiği bilincine sahip olmak.
 • Çağın gerektirdiği mesleki donanıma sahip özgün ve bağımsız bilimsel çalışmalar yürütebilecek araştırmacılar yetiştirmek.
 • Akademik personel ihtiyacını karşılamak amacı ile nitelikli araştırma görevlilerinin yetiştirilmesini sağlamak ve akademik çalışmaları arttırmak.
 • Öğrencilerin yeterlikleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre bir eğitim sistemi sağlamak.
 • Alanında nitelikli akademisyenler yetiştirmek.
 • Yüksek lisans öğrencilerin kariyer gelişimini desteklemek.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen mezunlar yetiştirmek
 • Küresel gelişmeleri takip eden, akademik niteliği yüksek, girişimci, yaratıcı bireyler yetiştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, üretim ve hizmet problemlerine sistem anlayışı ile yaklaşan, lider rolü üstlenebilen, tasarım, planlama ve yönetim görevlerini yürütebilen mezunlar yetiştirmek

Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Eğitim Amaçları

Programın hedefi; mali mevzuata hâkim, maliye alanındaki yeni gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mali, sosyal ve ekonomik konularda ileri düzeyde bilgi ve beceri kazanmış, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek ileri düzeyde bilgiye sahip bireyler yetiştirmektir. Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Toplumsal sorumluluk ve meslek etiği bilincine sahip olmak
 • Öğrencilerin yeterlikleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre bir eğitim sistemi sağlamak
 • Çağın gerektirdiği mesleki donanıma sahip, bağımsız ve özgün bilimsel araştırmalar yapabilen bireyler yetiştirmek.
 • Yüksek lisans öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen mezunlar yetiştirmek
 • Küresel gelişmeleri takip eden, akademik niteliği yüksek, girişimci, yaratıcı bireyler yetiştirmek

Maliye Doktora Programı Eğitim Amaçları

Maliye Doktora Programı eğitiminin temel amacı, öğrencilerine bağımsız araştırma yapma, bilimsel konuları derin bir bakış açısıyla ele alarak yorum yapma ve sonuca ulaşmak için gerekli bilimsel araştırma yeteneğini kazandırmaktır. Bu sayede program öğrencileri Maliye alanında ortaya çıkacak sorunlara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşarak çözüm üretme kapasitesi kazanmaktadır. Ayrıca akademisyen, serbest muhasebeci mali müşavir, bankacı, müfettiş, vergi memuru ve uzman gibi kadrolarda çalışan/çalışacak öğrenci ve mezunların liderlik kapasitelerini geliştirmek ve eleştirel bakış açısına sahip olmalarını sağlamak programın temel amaçlarındandır. Bu kapsamda Maliye Doktora programının eğitim amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Araştırma ve eğitim kapasitemizle akademik dünyanın ayrılmaz bir parçası olmak,
 • Üniversite ve enstitümüzün misyon ve vizyonunun hayata geçmesine katkıda bulunmak,
 • Toplumumuzu ve ülkemizi ilgilendiren mali konularda araştırmalar yapılmasına katkıda bulunmak,
 • YÖK ve diğer üniversitelerle işbirliğini arttırarak Türkiye’deki lisansüstü eğitimin gelişmesine destek olmak,
 • Eleştiren ve sorgulayan akademisyenler yetiştirmek,
 • Alanında yetişmiş mezunlar vererek Maliye yazınına nitelikli eserler verilmesine katkı sağlamak,
 • Sivil toplum kuruluşları ve resmi kuruluşlarla ikili işbirliğine giderek toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
 • Toplumsal sorumluluk ve meslek etiği bilincine sahip olmak,
 • Akademik personel ihtiyacını karşılamak amacı ile nitelikli Doktor Öğretim Üyelerinin yetiştirilmesini sağlamak ve akademik çalışmaları arttırmak,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen mezunlar yetiştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, üretim ve hizmet problemlerine sistem anlayışı ile yaklaşan, lider rolü üstlenebilen, tasarım, planlama ve yönetim görevlerini yürütebilen mezunlar yetiştirmek,
 • Küresel gelişmeleri takip eden, akademik niteliği yüksek, girişimci, yaratıcı bireyler yetiştirmektir.